naar een duurzame samenleving

De vraagstukken die veiligheid en welzijn van de mens en andere levensvormen op aarde onder zware druk zetten zijn niet nieuw en staan niet los van elkaar 1). Deze vraagstukken zijn een uiting van algemene gedragspatronen die een niet-duurzame samenleving hebben voortgebracht en handhaven 2). Deze gedragspatronen komen ook terug in onze manier van kennisvergaren; en in de wijze waarop wij deze kennis vertalen in beleid, technieken, producten en diensten. Ook komen ze terug in onze manier van communiceren en samenwerken.

In de duurzame samenleving vindt door een hoog niveau van communicatie en samenwerking geen verspilling meer plaats van capaciteiten en levens, van kennis en creativiteit, van grondstoffen, energie en water, van biodiversiteit en natuur. Een duurzame samenleving kenmerkt zich hiermee door een hoge mate van efficiëntie.

Lees hier een bericht van een toekomstige generatie

 1) "De milieucrisis, ontwikkelingscrisis en energiecrisis staan niet los van elkaar, ze vormen een geheel", Het (Brundtland) Rapport van de universele commisse voor milieu en ontwikkeling, Our Common Future/ Onze aarde morgen, 1990. Dit geldt ook voor de crises op gebied van economie, opvoeding, onderwijs e.a.


2) Het Brundtlandrapport in niet mis te verstane bewoording (hst. 2.II): "Het zou echter heel wat beter zijn indien elke persoon rekening zou gaan houden met de gevolgen van zijn handelingen voor de ander. Men blijkt niet bereid aan te nemen dat ook anderen zich op deze sociaal verantwoorde manier zullen gedragen en daarom blijft iedereen gewoon verder het kortzichtige eigenbelang dienen. De gemeenschap en de regeringen kunnen dit egoisme doorbreken via wetten, opvoeding, belastingen, subsidies en andere middelen". Ook in de VN Agenda 21 (o.a. hst. 4 Duurzame levensstijl) is verandering van gedrag (m.n. productie- en consumptiepatronen) een telkens terugkerend aandachtspunt.