financiering

Huize Aarde werkt op onkostenniveau en beheerst haar uitgaven door thuiswerken, onbetaald werk, medewerking van studenten en andere onbetaalden, gebruik openbaar vervoer, bewuste omgang met energie en grondstoffen, enz. De inkomsten van de stichting zijn volledig afhankelijk van particuliere giften en fondsen en van overheidssubsidies. Het beleid van de stichting is onafhankelijk van haar financiers. Deze onafhankelijkheid garandeert een optimale dienstverlening aan de samenleving. De hieronder genoemde fondsen hebben de activiteiten van Huize Aarde gefinancierd.

Financing

Huize Aarde keeps it expenditures low by telecommuting, by engaging (Bachelor and Master) students and other volunteers, using public transport, by conscious use of energy and raw materials, etc. Huize Aarde's funding is entirely dependent on individual, private foundation, and government sponsoring, as shown below. The sponsors do not influence Huize Aarde's policy. This independent status ensures optimal service to society.

Overheden / Government:
- Europese Unie (EFRO)
- Gemeente Enschede (SECA/ICT-fonds)
- Ministerie van EZ (InnoWATOR/Agentschap NL; INTERREG-VA)
- Ministerie van VROM (SMOM)
- Niedersächsische Staatskanzlei
- Nordrhein-Westfalen (Ministerium WEIMH)
- Provincie Overijssel (Leren voor Duurzaamheid)
- Provincie Overijssel (Vrijwilligerswerk)
- Provincie Gelderland
- Provincie Fryslân
- Provincie Flevoland
- Waterschap Groot Salland
- Waterschap Reest & Wieden
- Waterschap Regge & Dinkel
- Waterschap Rijn & IJssel

Particuliere fondsen / Private funding:
- Centre for Health, Environment & Justice (VS)
- FOGI (Nationale Postcode Loterij)
- Haëlla Stichting
- Health Care Without Harm (VS)
- Rotary Club Enschede
- Simavi
- Soroptemist Club Enschede
- Stichting KICI
- Stichting Overal
- Stichting Triodos Fonds

Overige sponsoren / Others:
- Beckers Adviesgroep Enschede
- Hofsteenge Wesseling Notarissen Enschede